Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Adsorptive removal of phosphate from aqueous solutions using low-cost modifed biochar-packed column: Effect of operational parameters and kinetic study
Tạp chí:
ISSN: 0045-6535
Tên tạp chí Chemosphere (0045-6535, E-ISSN: 1879-1298)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2022
Tập: 309
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương (Chính), Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Hoài Giang, Nguyễn Xuân Cường (Chính), Nguyễn Thị Thảo Nguyên
File đính kèm:
  1. column_Phuong.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653522031216?dgcid=coauthor#gs1