Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nannizzia incurvata in Hue city - Viet Nam: Molecular identification and antifungal susceptibility testing
Tạp chí:
ISSN: 1156-5233
Tên tạp chí Journal de Mycologie Medicale (1156-5233, E-ISSN: 1773-0449)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MASSON EDITEUR
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2022
Tập: 32
Số: 3
Trang: 101291
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Tôn Nữ Phương Anh, Lê Chí Cao, Võ Minh Tiếp, Hà Thị Ngọc Thúy, Đỗ Thị Bích Thảo, Nguyễn Phước Vinh, Trần Thị Giang, Antonella Santona
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.mycmed.2022.101291