Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ENVIRONMENTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FROM THE COMPETITION LAW’S PERSPECTIVE - THE EUROPEAN UNION’S RESOLUTIONS AND PROPOSALS FOR VIETNAM
Tạp chí:
ISSN: ISBN
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang: Tr.382-388
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Cao Đình Lành (Chính), Đồng Thị Huyền Nga (Chính)
File đính kèm:
  1. KY_HTKHQT_CSR-trang-1-2,6-12,383-389.pdf
Đề tài liên quan: 0