Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: STUDY ON THE FUNCTIONAL ROLE OF FISH TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL MELASTATINE 2 CHANNEL
Tạp chí:
ISSN: 1749-7345
Tên tạp chí Journal of World Aquaculture Society - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2023 Conference
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Hồ Thị Tùng, Trương Thị Hoa, Trần Quang Khánh Vân
File đính kèm:
  1. WAS_-_2023_-_Study_on_the_functional_role_Fish_Transient_Receptor_Potential_Melastatine_2_Channel.docx
Đề tài liên quan: 0