Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: EFFECT OF SAUDAU Azadirachta indica EXTRACTION ON FISH LICE Caligus spp. PARASITICS ON RABBIT FISH Siganus guttatus
Tạp chí:
ISSN: 1749-7345
Tên tạp chí Journal of World Aquaculture Society - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2023 Conference
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Hồ Thị Tùng, Trương Thị Hoa (Chính), Trần Quang Khánh Vân
File đính kèm:
  1. LACQUA23_0010_P_Certificate.pdf
Thuộc đề tài: 0