Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The kaehler different of a 0-dimensional scheme
Tạp chí:
ISSN: 0219-4988
Tên tạp chí Journal of Algebra and its Applications (0219-4988 (E-ISSN: 1793-6829))
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập: 0
Số: 0
Trang: 20
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Lê Ngọc Long (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://doi.org/10.1142/S0219498824500567