Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effects of protein levels of commercial diets on the growth performance and survival rate of rabbitfish (Siganus guttatus) at the nursing stage
Tạp chí:
ISSN: 2320-8634
Tên tạp chí Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences (2320-8694)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản EDITORIAL BOARD OF JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND AGRICULTURAL SCIENCES
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2022
Tập: 10
Số: 5
Trang: 1115-1120
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Vinh Phương (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Anh Tuấn, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Duy Thuận
File đính kèm:
  1. 1__768_JEBAS_October_2022.pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://jebas.org/ojs/index.php/jebas/article/view/768