Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Physicochemical and Biological Characteristics of Shrimp Pond Sludge in Thua Thien Hue Province, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2320-8694
Tên tạp chí Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences (2320-8694)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản EDITORIAL BOARD OF JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND AGRICULTURAL SCIENCES
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2022
Tập: 5
Số: 10
Trang: 1024-1032
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Lê Đại Vương, Vệ Quốc Linh, Tề Minh Sơn
File đính kèm:
  1. 874.pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: http://dx.doi.org/10.18006/2022.10(5).1024.1032