Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tạp chí:
ISSN: 2354-1350
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế (2354-1350)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: forthcoming
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Hoàng (Chính), Đỗ Sông Hương, Hà Ngọc Long
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: Bài báo