Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Study status quo and propose sustainable livelihoods models at Thuong Lo commune, Nam Dong district, Thua Thien Hue province
Tạp chí:
ISSN: 978-604-350-127-8
Tên tạp chí Conference: 5th Asian Conference on Geography (ACG2021)At: Viet Nam
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang: 440-458
Lĩnh vực: Địa lý kinh tế và xã hội khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đàn (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Mai Văn Chân, Lê Văn Tin, Nguyễn Đăng Độ
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/363478785_Study_status_quo_and_propose_sustainable_livelihoods_models_at_Thuong_Lo_commune_Nam_Dong_district_Thua_Thien_Hue_province