Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Causes and solutions to repair the river bank erosion phenomenon in the Tra Khuc river basin, Quang Ngai province
Tạp chí:
ISSN: 978-604-350-127-8
Tên tạp chí Conference: 5th Asian Conference on Geography (ACG2021)At: Viet Nam
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang: 65-73
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Mai Văn Chân (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Đàn, TRẦN VĂN PHẨM
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/363478557_Causes_and_solutions_to_repair_the_river_bank_erosion_phenomenon_in_the_Tra_Khuc_river_basin_Quang_Ngai_province