Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ASSESSING THE STATUS OF LANDSLIDES ALONG KEY TRANSPORT ROUTES IN THUA THIEN HUE PROVINCE DURING THE STORMY SEASON IN 2020
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Conference: HANOI GEOENGINEERING 2022At: Viet Nam
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang: 194-214
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Mai Văn Chân, Nguyễn Ngọc Đàn, Lê Văn Tin
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/358571322_ASSESSING_THE_STATUS_OF_LANDSLIDES_ALONG_KEY_TRANSPORT_ROUTES_IN_THUA_THIEN_HUE_PROVINCE_DURING_THE_STORMY_SEASON_IN_2020