Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: AN IMPROVEMENT OF R-TREE FOR CONTENT-BASED IMAGE RETRIEVAL
Tạp chí:
ISSN: 0138-9491
Tên tạp chí Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae, Sectio Geologica (0365-0634)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Eotovas Lorand Tudomanyengyetem
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2022
Tập: 53
Số:
Trang: 29-55
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh, Le Thi Vinh Thanh (Chính), Van The Thanh
File đính kèm:
  1. BB_Annales_Thanh.pdf
Thuộc đề tài: 0