Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: TRPM2 CHANNELS DETECTS AQUATIC POLLUTANTS IN ZEBRAFISH (Danio rerio)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Trương Thị Hoa, Hồ Thị Tùng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://ifs2022.ntu.edu.vn/