Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP TẠI MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (ASSESSMENT ON INDUSTRIAL REAL ESTATE DEVELOPMENT IN INDUSTRIAL ZONES IN PHU MY TOWN, BA RIA -VUNG TAU PROVINCE)
Tạp chí:
ISSN: 2588-1256
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 6
Số: 3
Trang: 3317-3330
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Nguyễn Văn Tiệp, Dương Quốc Nõn, Trương Đỗ Minh Phượng, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trần Văn Hiền, Trần Quốc Hùng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/895/392