Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Use of resources and activities for language learning beyond the classroom by English-majored students at a university in Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2525-2445
Tên tạp chí VNU Journal of Foreign Studies
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập: 37
Số: 6 (2021)
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trương Bạch Lê, Nguyễn Vũ Khánh (Chính)
File đính kèm:
  1. 94_4781-73-9689-1-10-20220331_(1).pdf
Thuộc đề tài: 0