Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Tạp chí:
ISSN: 2525-2216
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đất (0868-3743)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Khoa học Đất Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: 70
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Đăng Linh
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://tapchikhoahocdat.vn/