Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: SỬ DỤNG TIẾP CẬN DẠY HỌC THEO BỐI CẢNH NHẰM THÚC ĐẨY NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH LỚP 10
Tạp chí:
ISSN: 1859-3100
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh (1859-3100)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 19
Số: 12
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An, Hồ Thị Minh Phương
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.19.12.3442(2022)