Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Modeling the Effect of Stand Characteristics on Oak Volume Increment in Poland Using Generalized Additive Models
Tạp chí:
ISSN: 1999-4907
Tên tạp chí Forests (1999-4907, E-ISSN: 1999-4907)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập: 14
Số: 1
Trang: 123
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Dương Xô Việt (Chính), Luiza Tymińska-Czabańska, Jarosław Socha
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.3390/f14010123