Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Integrated mariculture of co-cultured whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) and grey mullet (Mugil cephalus) in sequence with red tilapia (Oreochromis spp.) in a closed biofloc-based system
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Aquaculture (0044-8486, E-ISSN: 1873-5622)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCIENCE BV
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập: 15
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Ngọc Phước, Trương Văn Đàn, Nguyễn Tử Minh (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.739200