Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tội phạm hóa hành vi tham nhũng trong lĩnh vực tư trong Bộ luật Hình sự năm 2015-nghiên cứu so sánh với pháp luật quốc tế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang: 44-57
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://tapchi.hul.edu.vn/index.php/jl/article/view/82