Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: VỖ BÉO DÊ: TẠO THU NHẬP CAO CHO NÔNG HỘ VÀ ĐÁP ỨNG THỊ TRƯỜNG DÊ THỊT Ở VIỆT NAM
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: 11-11/2022
Trang: 46-47
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chính), Lê Văn Nam (Chính), Nguyễn Hữu Văn (Chính), Nguyễn Thị Mùi (Chính), Nam Hoàng
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://nhachannuoi.vn