Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Rèn kỹ năng dạy học chủ để thực vật và động vật cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học thông qua dạy học vi mô
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học (1859-1612)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập:
Số: 2(66)/2023
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)
File đính kèm:
  1. 3eb148c6dafb00a559ea.jpg
Thuộc đề tài: 0