Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Rèn kỹ năng thiết kế thí nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học để tổ chức dạy học chủ đề Thực vật và Động vật môn Khoa học
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội (0868-3719)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: Volume 67, Issue 4
Trang: pp. 140-148
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)
File đính kèm:
  1. f01f6d64c5591f074648.jpg
Thuộc đề tài: 0