Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Microbial biodegradation of recalcitrant synthetic dyes from textile-enriched wastewater by Fusarium oxysporum
Tạp chí:
ISSN: 0045-6535
Tên tạp chí Chemosphere (0045-6535, E-ISSN: 1879-1298)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập: 325
Số: 138392
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Le Thi Kim Thoa, Trinh Thi Phuong Thao, My-Le Nguyen-Thi, Nguyễn Đức Chung, Chien Wei Ooi, Seung-Moon Park, Trần Thúy Lan, Hoàng Tấn Quảng, Kuan Shiong Khoo, Pau Loke Show (Chính), Nguyễn Đức Huy (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138392