Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Species and spatial distribution of seagrass in Tam Giang Cau Hai Lagoon, Thua Thien Hue Province, Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Tác giả: Trần Thị Thúy Hằng (ts) (Chính), Hà Nam Thắng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
File đính kèm:
  1. IFS2022_-_PROGRAM_BOOK_(Cleaned_version).pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://ifs2022.ntu.edu.vn/