Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu xác định nấm gây bệnh héo rũ gốc mốc trắng hại cây lạc tại Quảng Trị
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2023
Tập:
Số: 21
Trang: 161-168
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính), Nguyễn Đức Huy, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Quang Cơ, Nguyễn Thị Minh Nga, Nguyễn Xuân Hiếu
File đính kèm:
  1. Bia_Ky_yeu_2022.pdf
Thuộc đề tài: 0