Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Synergistic bactericidal activity of ultraviolet radiation, ozone, and liquid-thin-film technology against Escherichia coli in water
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Water Supply (0735-1917)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION PUBLISHING
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2023
Tập: 23
Số: 2
Trang: 884
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Lê Văn Tuấn (Chính), Đặng Thị Thanh Lộc (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: doi: 10.2166/ws.2023.030