Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The US Policy on Democracy in Burma (1988 - 2021)
Tạp chí:
ISSN: ISSN: 2583-2492
Tên tạp chí GLS KALP Journal of Multidisciplinary Studies (2583-2492)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản GLS University
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2023
Tập: Vol 3
Số: No.2
Trang: 1-15
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Dương Quang Hiệp (Chính)
File đính kèm:
  1. 2_US_Policy_on_Democracy___.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://glskalp.in/index.php/glskalp/issue/view/11