Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Identification, 3D modelling, and expression analysis of protopanaxadiol and protopanaxatriol synthases in Vietnamese ginseng under vanadium elicitation
Tạp chí:
ISSN: 1462-0316
Tên tạp chí Journal of Horticultural Science and Biotechnology (1462-0316, E-ISSN: 2380-4084)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Hoàng Kha, Trần Linh Anh, Lê Quang Mẫn, Dương Tấn Nhựt, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
File đính kèm:
  1. Protopanaxadiol_and_protopanaxatriol_synthases_compressed_(1).pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://www.tandfonline.com/eprint/QSQSYNUAXZAX6H5DG8FK/full?target=10.1080/14620316.2023.2226656