Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Isolation and determination of Vibrio spp. pathogen from Sciaenops ocellatus suffering from hemorrhagic disease in in under cage culture in Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí 3rd World Aquaculture and Fisheries Conference (Japan)
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang: 35
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
File đính kèm:
  1. 3rd-edition-of-world-aquaculture-and-fisheries-conference-2023-book.pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://www.worldaquacultureconference.com/speaker/pham-thi-hai-yen