Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The occurrence of antibiotic resistance Vibrio isolates from brackish water shrimp ponds in the coastal area in Thua Thien Hue, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2347-212X
Tên tạp chí Journal of Applied Biology and Biotechnology (2347-212X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản OPEN SCIENCE PUBLISHERS LLP INC.
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: 11
Số: 2
Trang: 123-128
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Nguyễn Văn Khanh, Huyen Ton Nu Bao Tien, Phung Thao Phuong, Đường Văn Hiếu, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
File đính kèm:
  1. 73-Antibiotic_resistance_Vibrio_-_Q3.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: 10.7324/JABB.2023.110211