Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Investigation on growth and development of 42 kDa chitinase transgenic peanuts (Arachis hypogaea L.) cultivar L14 under in vivo conditions
Tạp chí:
ISSN: 2278-4535
Tên tạp chí Research Journal of Biotechnology (0973-6263, E-ISSN: 2278-4535)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản RESEARCH JOURNAL BIOTECHNOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Hoàng Lan Phương, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
File đính kèm:
  1. 2023_-_Research_Journal_of_Biotechnology.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: DOI: 10.7324/JABB.2022.100302