Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tết cung đình thời Trịnh - Nguyễn và Vương triều Nguyễn qua góc nhìn của người nước ngoài ở các thế kỷ XVII-XIX
Tạp chí:
ISSN: 1859-0152
Tên tạp chí Nghiên cứu & Phat triển
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2023
Tập:
Số: 1
Trang: 3-28
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến (Chính), Nguyễn Chí Ngàn
File đính kèm:
  1. TC_NC_PT_20231.pdf
Thuộc đề tài: 0