Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase of Vietnamese ginseng: structure, promoter identification, and expression analysis
Tạp chí:
ISSN: 2455-7005
Tên tạp chí Journal of Applied Biology and Biotechnology (2347-212X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản OPEN SCIENCE PUBLISHERS LLP INC.
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: 11
Số: 5
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Hoang Kha, Tran Linh Anh, Le Quang Man, Duong Tan Nhut, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://jabonline.in/abstract.php?article_id=1016