Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Quá trình tham gia cách mạng và những đóng góp trên lĩnh vực quân sự của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914 - 1967)
Tạp chí:
ISSN: 2354-0850
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội (2354-0850)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm
File đính kèm:
  1. CS2_5__DT_Nguyen_Chi_Thanh_-_edit_review_(may2023)_(1).docx
Thuộc đề tài: 0