Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Identification and characterization of Aspergillus niger causing collar rot of groundnut (Arachis hypogaea)
Tạp chí:
ISSN: 1412-033X
Tên tạp chí Biodiversitas (1412-033X, E-ISSN: 2085-4722)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SEBELAS MARET UNIV SURAKARTA
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: 24
Số: 5
Trang: 2556-2562
Lĩnh vực: Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
Tác giả: Nguyễn Xuân Hiếu (Chính), Nguyễn Thị Minh Nga, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Quang Cơ, Cao Thị Tuyết, Phạm Thị Thúy Hoài, Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://smujo.id/biodiv/article/view/14052/6804