Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiện trạng chăn nuôi gà H’re trong nông hộ các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi
Tạp chí:
ISSN: 1859-476X
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi (1859-476X)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội KHKT Chăn nuôi Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 289
Số: 6
Trang: 83-87
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Thị Mùi, Lê Đức Thạo, Lê Đình Phùng, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thi Hương, Đinh Văn Dũng (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://116.97.88.11:86/