Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The role of local governments in the execution of punishments in historical periods of Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 0042-8779
Tên tạp chí Voprosy Istorii (0042-8779 [2022])
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, INSTITUTE OF GENERAL HIST
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2023
Tập: 2 (1) 2023
Số: 2
Trang: 128-137
Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kiện
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202302Statyi21 (ISI). link: https://elibrary.ru/item.asp?id=50250936