Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Unveiling urban households’ livelihood vulnerability to climate change: An intersectional analysis of Hue City, Vietnam.
Tạp chí:
ISSN: 2665-9727
Tên tạp chí Environmental and Sustainability Indicators (2665-9727)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: 19
Số:
Trang: 1-15
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Nguyễn Quang Tân (Chính), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Công Định, Phan Thị Phương Nhi
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.indic.2023.100269