Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Azole non-susceptible C. tropicalis and polyclonal spread of C. albicans in Central Vietnam hospitals
Tạp chí:
ISSN: 1972-2680
Tên tạp chí Journal of Infection in Developing Countries (1972-2680)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản J INFECTION DEVELOPING COUNTRIES
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập: 17
Số: 40
Trang: 550-558
Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Antonella Santona (Chính), Maura Fiamma, Tôn Nữ Phương Anh, Đỗ Thị Bích Thảo, Piero Cappuchinnelli, Bianca Paglietti
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://jidc.org/index.php/journal/article/view/37159900/3073