Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Enhancement of resistance against fungal pathogens in peanut (Arachis hypogaea L.) cultivar L14 by heterologous expression of gene encoding chitinase 42 kDa from Trichoderma asperellum SH16
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí South African Journal of Botany (0254-6299, E-ISSN: 1727-9321)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập: 160
Số:
Trang: 673681
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Huỳnh Thị Quỳnh Trang, Hoàng Anh Thư, Lê Ngọc Huyền Nhung, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0254629923004428