Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of replacement of fishmeal by black soldier fly larvae meal in diets on growth performance, carcass traits and meat chemical composition of Thai frog (Rana rugosa Temminck and Schelegel, 1838)
Tạp chí:
ISSN: ISSN 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: Volume 35
Số: 8
Trang: 1-8
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Võ Đức Nghĩa (Chính), Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.lrrd.org/lrrd35/8/3576ndqt.html