Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The Computational Complexity of Hierarchical Clustering Algorithms for Community Detection: A Review
Tạp chí:
ISSN: 2196-8896
Tên tạp chí Vietnam Journal of Computer Science (2196-8888, e-ISSN: 2196-8896)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản SPRINGER NATURE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: 10
Số: 4
Trang: 409 - 431
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Van Hieu Bui (Chính), Huyen Trang Phan
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85168955954&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=c7fc396f92b3b988045cc7fa92ee6547&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY(The+Computational+Complexity+of+Hierarchical+Clustering+Algorithms+for+Community+Det