Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: TẠO DÒNG VÀ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GEN MÃ HÓA MALONYL-COA SYNTHETASE (matB) VÀ MALONYL-COA DECARBOXYLASE (matC) từ Rhizobium leguminosarum KTCC 2362
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp) (1859-0004)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 21
Số: 4
Trang: 458-464
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Pham Tran Quy Anh (Chính), Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Huy Thuần (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/tap-chi-so-4.7.pdf