Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Determining the Effect of Different Ecological Conditions on the Maturation of Rabbitfish (Siganus guttatus)
Tạp chí:
ISSN: 2754-4958
Tên tạp chí Journal of Aquaculture & Livestock Production (2754-4958)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Scientific Research And Community Ltd
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2023
Tập: 4
Số: 3
Trang: 2-8
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Kiều Thị Huyền (Chính), Phạm Thị Hải Yến, Trần Nguyên Ngọc, Trần Vinh Phương, Nguyễn Quang Linh (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://doi.org/10.47363/JALP/2023(4)122