Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The Right Time to Add A Commercial Feed for Rabbitfish (Siganus Guttatus) from 10 to 25 Days of Age
Tạp chí:
ISSN: 2754-4958
Tên tạp chí Journal of Aquaculture & Livestock Production (2754-4958)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Scientific Research And Community Ltd
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2023
Tập: 4
Số: 3
Trang: 1-6
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Trần Nguyên Ngọc (Chính), Kiều Thị Huyền, Trần Vinh Phương, Nguyễn Quang Linh (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://www.onlinescientificresearch.com/articles/the-right-time-to-add-a-commercial-feed-for-rabbitfish-siganus-guttatus-from-10-to-25-days-of-age.pdf