Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of partly replacement of fishmeal protein by black soldier fly larvae protein on growth performance and meat chemical composition of square-head climbing perch (Anabas testudineus Bloch, 1792)
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: 35
Số: 9
Trang: 82
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Trần Thị Thu Sương (Chính), Phạm Thị Phương Lan, Lê Minh Tuệ, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trương Thị Hoa, Hoàng Nghĩa Mạnh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.lrrd.org/lrrd35/9/3582ndqt.html