Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: An Analysis of the Goat Value Chain from Lao PDR to Vietnam and a Socio-Economic Sustainable Development Perspective
Tạp chí:
ISSN: 2071-1050
Tên tạp chí Sustainability (2071-1050)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập: 15
Số: 13781
Trang: https://doi.org/10.3
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Bùi Thị Nga, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Lê Văn Nam, Nguyễn Thị Mùi, Ngô Thị Kim Cúc, Ngô Thị Lê Quyên, Nam Hoang, Luis Emilio Morales, Nguyễn Viết Đôn, Luisa Olmo, Stephen Walken-Brown, Lê Thị Thu Hương
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.3390/ su151813781