Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Volatile Organic Compounds and Antioxidant, Cytotoxic Activities of Extracts from the Leaves of Grewia bulot
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Indonesian Journal of Chemistry (1411-9420)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AsociaciOn de Revistas Culturales de Espana (ARCE)
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: 23
Số: 5
Trang: 1394-1405
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Tác giả: Ty Viet Pham (Chính), Duc Viet Ho, Anh Tuan Le, Y Duy Ngo, Nhan Thanh Thi Dang, Thang Quoc Le, Bao Chi Nguyen (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://journal.ugm.ac.id/ijc/article/view/84619/37359